ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ISO 9001 & ISO 14001
Κωδικός: Δ01-Ε01
Ημερ. Έκδ: 04.07.2022
Έκδοση 2η
Σελίδα 1 από 1

 

Η επιχείρηση ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.) που δραστηριοποιείται στην παραγωγή επικαλύψεων κυλίνδρων & αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών επιφανειών με ελαστικό & πολυουρεθάνη, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσής της, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα ενοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις των πρόσφατα αναθεωρημένων διεθνών πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

 

Μέσω της πρωτοβουλίας της αυτής, η επιχείρηση στοχεύει, επιδιώκει αλλά παράλληλα δεσμεύεται απόλυτα για:

 

• την πλήρη συμμόρφωσή της με όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη δραστηριότητά της (Δ02-Ε02 «Κατάλογος Εξωτερικής Προέλευσης Τεκμηριωμένων Πληροφοριών»),
• την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της βιώσιμης χρήσης πόρων, την πρόληψη της ρύπανσης καθώς και όποιων άλλων ειδικών δεσμεύσεων σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης,
• την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών της (Δ01-Π01 «Πλαίσιο Λειτουργίας Επιχείρησης»),
• τη συνεπή εκτέλεση των καθηκόντων όλου του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών παρόχων της, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και η περιβαλλοντική της συμμόρφωση,
• την παροχή ενός πλαισίου που να επιτρέπει τη θέσπιση αντικειμενικών σκοπών και στόχων για το περιβάλλον και την ποιότητα (Δ01-Π02 «Πίνακας Στόχων Περιβάλλοντος & Ποιότητας») ώστε υλικοί πόροι, πληροφορίες και έμψυχο δυναμικό να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο,
• τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης και της ποιότητας των υπηρεσιών του έμψυχου δυναμικού της μέσω της εκπαίδευσης (Δ03-Ε02 «Τεκμήριο Εκπαίδευσης Εργαζομένου»), της αποτελεσματικής επικοινωνίας (Δ01-Ε03 «Πρακτικό Ανασκόπησης από τη Διοίκηση / Συμβουλίου Ποιότητας») και της ορθής εφαρμογής του ενοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ποιότητας (διεργασία Δ06 «Αξιολόγηση Επιδόσεων»), του οποίου τις γενικές αρχές έχει υιοθετήσει, σέβεται και τηρεί απόλυτα,
• τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων αλλά και τη συνεχή βελτίωση του ενοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ποιότητας, ώστε να αυξάνει την περιβαλλοντική της επίδοση και την ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών της.

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

 

Άννα Κιβωτοπούλου

04.07.2022

                                                                                             Ελεγχόμενο αντίγραφο 

Απαγορεύεται η αντιγραφή

environmental-policies